Attention Mölndal verkar för våra medlemmar och vill ha en dialog med er. Har du kanske en fråga du brinner extra mycket för och skulle vilja engagera dig i? Sitter du på en toppenidé till en aktivitet? Har du tankar eller funderingar att dela med dig av? Kontakta oss!

Man behöver inte sitta i styrelsen för att vara engagerad det finns många vägar framåt.

Styrelsen Attention Mölndal

2021

Debattartikel om skolan och npf

I början av året publicerade Mölndals Posten vår debattartikel om den problematiska skolgång många av våra barn med npf har. I artikeln bjöd vi in de styrande politikerna i Mölndals Stad till en dialog med Attention om hur vi tillsammans kan skapa en bättre skola för barn med npf.

Dialog med skolnämndens politiker

Efter vår debattartikel blev vi inbjudna till ett möte med de grön-blå politikerna i skolnämnden och fick möjlighet att göra en presentation om vad npf innebär, hur vi upplever att skolan i Mölndals Stad fungerar för elever med npf och vad vi anser att denna elevgrupp skulle behöva för att få en fungerande skolgång. Under hösten har vi vi även träffat politikerna från den röda gruppen.

Verka för bättre utbildning för barn med npf

Vi kommer ha en fortsatt dialog med skolnämnden för att i så stor utsträckning som möjligt kunna utbilda och påverka politikerna så att de kan ta väl underbyggda beslut för att barn med npf ska få en fungerande skolgång.

Utbildning av idrottsledare

Barn och unga med npf har en lägre grad av deltagande i idrottsaktiviteter jämfört med andra barn. Att alla barn ska få möjlighet att ha en aktiv fritid är något vi brinner för och i samarbete med SISU idrottsutbildarna genomfördes en utbildning för ledare inom barn och ungdomsidrott i Mölndal. Ledarna fick med sig information om ADHD/ADD och Autism/Asperger, vilka svårigheter som kan uppstå i samband med idrottande samt praktiska tips och verktyg för att underlätta samarbetet mellan barn och ledare. 

Digitalt NPF-snack

I samarbete med Anhöriglots Mölndal anordnades digitala träffar för personer som lever nära någon med npf. Syftet var att skapa en lättsam form att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter, svårigheter och glädje.

Sommarlägret fantASTiska unga

Under v.26 arrangerade Attention Mölndal ett dagläger för barn och unga med autism/Asperger där olika aktiviteter såsom fiske, ridning, paddla kanot och yoga erbjöds. Vi ville med denna vecka ge autistiska barn ett sammanhang och en tillhörighet med andra barn i samma situation. Det betyder mycket att kunna hjälpa till med att bidra till trevliga sommarminnen för denna grupp, som i mångt och mycket är exkluderade från andra fritidsaktiviteter.

En aktiv fritid

Vi kommer fortsätta verka för ett samarbete med idrottsrörelsen för att främja npf-barns deltagande och möjlighet till en aktiv fritid. Siktet är också inställt på att i egen regi arrangera några tillfällen för olika aktiviteter under hösten.

Vägen ut!

Under hösten deltog vi i ett projekt tillsammans med kooperativet Vägen ut! i samarbete med allmänna arvsfonden. Projektets syfte är att skapa arbetstillfällen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att starta upp ett arbetsintegrerande socialt företag inom IT-området där målgruppen får arbetsträning och anställning.

Medlemsträffar

Under hösten erbjöds medlemsträffar där vi samtalar och delar med oss av våra erfarenheter. Träffarna har olika tema såsom relationer hemma, vad händer efter skolplikten etc. och leds av personer ur styrelsen i Attention Mölndal eller av experter som vi bjuder in.

Dialog med kommunen

Genom kontakter inom kommunen har vi bidragit med input ur NPF-perspektiv till

  • “Mölndal 100 år” för ökad inkludering på festivalen och året i stort.
  • Arbete kring inkluderingsfrågor tillsammans med folkhälsosamordnare.

Samarbete med SISU 

I samarbete med SISU (idrottsrörelsens studieförbund) genomfördes en fortbildningsinsats i mars 2021 där tränare från alla idrottsklubbar i Mölndal deltog. 

2020

Dialog med kommunen

Genom kontakter inom kommunen har vi:

  • Startat dialog med folkhälsosamordnaren och Kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndals kommun. Därigenom har flera dörrar öppnat sig.
  • Deltagit i intervju för Kartläggning av insatser för minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet.
  • Bidragit med input ur NPF-perspektiv till Aqua-Mix vattenlek för ökad fysisk aktivitet för stillasittande barn.

Samarbete med SISU 

I samarbete med SISU (idrottsrörelsens studieförbund) har vi presenterat oss för representanter från olika idrottsklubbar i kommunen. Samarbetet fortsätter genom en fortbildningsinsats i mars 2021 där tränare från alla idrottsklubbar i Mölndal är inbjudna.

Föreläsningar

Vi har börjat spåna på möjliga föreläsningar och vilka målgrupperna ska vara (vuxna med NPF-diagnoser, föräldrar till barn med NPF-diagnoser, skolverksamma som möter elever med NPF-diagnoser och deras föräldrar). 

Walk-n-talk

Vi planerade att starta med Walk-n-talk i höstas, men då restriktionerna blev hårdare så ställde vi in, för allas trygghet.