All information på denna sida är tagen från Vårdsamverkan Västra Götalands hemsidaSamordnad Individuell Plan – SIP

Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. SIP gäller alla åldrar.

SIP-processen kan se olika ut för olika personer beroende på deras behov. Att få sina insatser samordnade i en SIP är avgiftsfritt för den enskilde.

Riktlinje för SIP i Västra Götaland 2020-2023.pdf

SIP-brukarinformation – Folder A5.pdf

SIP-Processen för vuxna

SIP-processen sker i sex moment:

 1. Bedöm behov
 2. Planera
 3. Kalla/bjud in till SIP-möte
 4. SIP-möte
 5. Följ upp. Det är sällan en linjär process, ofta sker flera uppföljningar på en SIP. 
 6. Avslut

SIP-processen för Barn & Unga

Från 2021 ersatter Västbus riktlinjer med överenskommelsen Samverkan för barns och ungas hälsa. Mallarna för SIP ska användas istället för tidigare Västbus-mallar.

SIP reviderade riktlinjer ger förskola/skola samma skyldighet att kalla till en SIP som socialtjänst och hälso- och sjukvård har enligt lag. SIP är ett verktyg att använda för samordnade insatser till barn och unga, strukturen för samverkan beskrivs i den nya Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa (tidigare Västbus riktlinjer).

Av SIP ska framgå:

Ur Överenskommelse samverkan barns och ungas hälsa Västra Götaland_slutversion.pdf

 • Vilka behov barnet/den unga har.
 • Vilka insatser som ska genomföras.
 • De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå.
 • Vilka insatser som eventuellt, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv.
 • Vem som har huvudansvar för planen.
 • När planen ska följas upp.
 • Planeringen ska dokumenteras skriftligt

Ansvar

I Västra Götaland har en särskild överenskommelse tagits fram för barn och unga, ”Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommer och Västra Götalandsregionen”, där skolan tydligt inkluderas som jämbördig part i arbetet med SIP, så som socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Åtagandet innebär därför samma skyldighet för skolan, som för socialtjänst och hälso- och sjukvård, att vid upptäckt behov ta ansvar för att starta SIP-processen, dvs. förbereda, kalla/bjud in till SIP-möte, genomföra SIP-möte, upprätta SIP, följa upp och avsluta.